paviljon cvijeta zuzuric

Изложба Ивана Милуновића у Малој сали Уметничког павиљона

26 Novembar 2018

Komentari (0)

Отварање изложбе је у уторак 27. Новембра у 19 часова у Мало сали Уметничког павиљона "Цвијета Зузорић"

Драги пријатељи,


Позивамо вас на изложбу слика Ивана Милуновића, која се отвара у уторак, 27. новембра 2018. у 19 часова у Малој сали Уметничког павиљона „Цвијета Зузорић“.


Иван Милуновић се на домаћој сцени појавио 1997. када је приредио прву самосталну изложбу. Од тада до данас, гради препознатљив рукопис, а у здању на Калемeгдану излаже најновије слике, о којима је Сузана Новчић, историчарка уметности, написала: „Ре­цент­ни ра­до­ви све­до­че о ауто­ро­вом кла­сич­ном ме­диј­ском упо­ри­шту, фо­ку­си­ра­ном на ис­тра­жи­ва­ње у сло­же­ном кон­цеп­ту европ­ске мо­дер­не и тра­ди­ци­ји сли­кар­ске ап­страк­ци­је. Па­ул Кле би о та­квом ауто­ру по­е­тич­но ре­као „ап­стракт­ни сли­кар са по­не­ким се­ћа­њем“. Иако се на нај­но­ви­јим ра­до­ви­ма при­ме­ћу­је по­мак у оп­тич­кој са­бор­но­сти и зре­лост у ком­по­зи­циј­ским ре­ша­ва­њи­ма про­сто­ра и од­но­са бо­ја, ње­гов ства­ра­лач­ки опус пу­них двадесет го­ди­на ка­рак­те­ри­ше ап­стракт­ни знак од­ре­ђен не­по­но­вљи­вим по­те­зом олов­ке, чет­ке, шпа­ту­ле. Оту­да су ње­го­ва де­ла по­пут сли­ка у сли­ци, на­ба­ца­них зна­ко­ва, пре­сло­ја­ва­них зна­че­ња, ди­на­мич­не ар­ти­ку­ла­ци­је и за­чуд­них обр­та. На­лик за­кло­ње­ној ре­ал­но­сти, оне ну­де тра­го­ве (са­гле­да­не у пре­по­зна­тљи­вом зна­ку) бли­ског ис­ку­ства, пам­ће­ња...(...)


Више информација о изложби налази се у прилогу.


Срдачан поздрав


Komentari (0)
Ostavi komentar

Ime i prezime

Komentar