paviljon cvijeta zuzuric

Конкурс за изложбу сликарске секције

04 Jul 2019

Komentari (0)

Аутори подносе радове 11, 12, 13. јула 2019. године у Уметничком павиљону „Цвијета Зузорић“ од 10 до 16 часова.

 

Изложба сликарске секције УЛУС-а  биће одржана од 25. јула до 18. августа 2019. године у Уметничком павиљону „Цвијета Зузорић“

На основу чл. 39. Статута Удружења ликовних уметника Србије, Управни одбор УЛУС-а на седници одржаној дана 07. 06. 2019. године донео је

 

ПРАВИЛНИК

О ОРГАНИЗАЦИЈИ ИЗЛОЖБЕ СЛИКАРСКЕ СЕКЦИЈЕ УЛУС-а

И РАДУ ОРГАНИЗАЦИОНОГ ОДБОРА                                   

 

Члан 1.

 

Изложба сликарске секције УЛУС-а  биће одржана од 25. јула до 18. августа 2019. године у Уметничком павиљону „Цвијета Зузорић“

 

I ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР

 

Члан 2.

 

Организација  изложбе поверава се Организационом одбору (у даљем тексту: Одбор).

Одбор сачињава 6 чланова који се бирају из редoва чланова УЛУС-а, Управног одбора и Уметничког савета.

Чланове Одбора именује Управни одбор УЛУС-а. Чланови Одобра :  Ива Прлинчевић, Стефан Станчић, Драгана Кнежевић, Мирослав Лазовић, Драган Цветковић Цвеле и Зоран Чалија.

Седницама Одбора руководи председник кога из свог састава бира Одбор на првој седници.                                                                                                                                  Организациони одбор врши селекцију радова приспелих за изложбу

           

 

II УСЛОВИ ИЗЛАГАЊА

           

Члан 3.

Правилник регулише услове излагања:

-          Право учествовања на изложби имају  чланови  УЛУС-а

-          На изложби биће заступљена дела свих сликарских техника

-          Радови морају бити галеријског формата.

-          Радови  не могу бити старији од две године нити излагани раније

-          Сваки учесник приликом подношења радова плаћа партиципацију у износу од 500,00 динара и  подноси потврду о измиреној чланарини

Аутори подносе радове 11, 12, 13. јула 2019. године у Уметничком павиљону „Цвијета Зузорић“ од 10 до 16 часова.

 

Члан 4.

 

Одбор не даје писмена образложења за одбијене радове.

 

Члан 5.

 

Аутори не могу да повуку своја дела у току и после објављеног жирирања.

 

 

V ДОКУМЕНТИ ИЗЛОЖБЕ

 

Члан 6.

 

Сваки излагач доставља организатору биографске податке и фирмуларе са подацима о делу. Аутор уз поменуте податке је у обаези је да достави и фотографије радова у електронској форми /JPG или TIF формат/  које ће бити коришћене за каталог.

Ако уметник не испуни било који од достављених формулара или не достави потребне податке за каталог, организатор може да одбије излагање његових дела.

 

Члан 7.

 

За потребе репродуковања дела у каталогу и ради пропаганде, аутори су сагласни са снимањем и публиковањем својих радова без накнаде.

 

Члан 8.

 

Право на снимање радова за време трајања Салона у октобру даје искључиво организатор.

 

Члан 9.

 

Излагачи су дужни да преузму радове у року од 7 дана од дана завршетка изложбе.

За ауторска дела која излагач не преузме у року од 30 дана од дана завршетка изложбе, сматра се да су донирана УЛУС-у, а аутор задржава сва права према кориснику донације као власнику донације у складу са Законом о ауторским и сродим правима.

 

 

 

 

Члан 10.

 

Уколико аутор радове и тражену документацију шаље поштом трошкове слања дела за изложбу сноси аутор, као и трошкове враћања радова након завршетка изложбе.

 

VII УСЛОВИ ПРОДАЈЕ

 

Члан 11.

 

Излагач је обавезан да уз свако дело назначи цену и да ли је дело за продају.

 

Члан 12.

 

Продато дело се предаје купцу после затварања изложбе.                                                              Купац преузима дело у стању у каквом га је организатор преузео од аутора а сноси трошкове отпреме дела уколико тражи да дело буде опремљено.

 

Члан 13.

 

У условима посредничке продаје дела са изложбе задржаће се одређени проценат од продајне цене дела у корист посредника у складу са Одлуком УЛУС-а број 07- 122 од 08.03.2016. године.

 

 

 

 

 

У Београду,                                                                                               За УЛУС         

Дана 07.06.2019.године                                        проф. Мирослав Лазовић, председник УО                         

 

 


Komentari (0)
Ostavi komentar

Ime i prezime

Komentar