paviljon cvijeta zuzuric

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЧЛАНОВЕ УЛУС-а

09 Novembar 2018

Komentari (0)

ИНФОРМАЦИЈА

 ЗА ПРЕДСЕДНИКЕ ОДБОРА СЕКЦИЈА УЛУС-а

ПРЕДСЕДНИКЕ  ОРГАНА И ТЕЛА УЛУС-А

 

Господин Здравко Милинковић, члан Управног одбора,  овлашћен је од стране Управног одбора да утврди са којим  документима правно формалног и финансијски формалног карактера располаже УЛУС  и да утврди:

 -  Која нормативна акта још нису донета или усвојена а неопходна су за функционисање УЛУС-а             -   Метод којим ће на ефикасан и ваљан начин постојећи документи бити усклађени са актуелним потребама УЛУС-а и важећим законима и подзаконским актима који регулишу област културе, финансијског пословања и правно формалног уређења удружења као правног лица

У августу месецу Здравко Милинковић је  упутио дописе председницима органа и тела УЛУС-а и председницима Одбора секција са  информацијом о прикупљеним документима правно-формалног и финансијски- формалног карактера који су му из секретаријата Удружења стављени на располагање:

·         Статут удружења ликовних уметника Србије;

·         Кодекс професионалне етике чланова УЛУС-а;

·         Правилник о раду управног одбора УЛУС-а;

·         Правилник о организацији и систематизацији послова УЛУС-а;

·         Правилнник о раду запослених у стручној служби УЛУС-а;

·         Правилник о раду уметничког савета;

·         Правилник о раду Уметничког павиљона „Цвијета Зузорић“;

·         Правилник о раду галерије УЛУС-а;

·         Правилник о пријему у чланство УЛУС-а;

·         Правилник-пословник Пролећне изложбе УЛУС-а

·         Пословник Атељејске комисије

·         Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама

Од Министарства државне управе и локалне самоуправе добио је следећа документа:

-          Каталог радних места у култури;

-          Каталог радних места и звања у јавном сектору;

-          ЕО2 финансијски и рачуноводствени послови;

-          КО3 музејска делатност;

-          Каталог генеричких радних места у јавном сектору; 

-          Уредбу о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама.

На 62.седници Управног одбора која је одржана 2.10.2018. године Здравко Милинковић је са овим извештајем и усмено упознао Управни одбор.

Милинковић сматра да о правним актима свој став  /предлоге измена и допуна/ као првостепени орган  треба прво да дају колеге на састанцима секција.                                            Управни одбор је једногласно усвојио овај предлог.

Здравко Милинковић је предложио да се о нормативним актима расправља у два правца:

·         О правним актима требало би да дају своје мишљење стручне комисије

кроз аналитичко истраживачки рад

·         Други правац активности би се односио на:

-          Утврђивање  могућности да се кроз измене и допуне постојећих нормативних аката утврде даљи правци развоја Удружења и његова трансформација како би у активан живот УЛУС-а били равноправно укључени сви чланови који живе и стварају на територије Србије            ( пример: да се у већим градовима Србије организују подружнице кроз чију активност би чланови могли активно да учествују у раду УЛУС-а и  да дају свој допринос али и остваре своја права )

-          Предлози  за поједностављивање и осавремењивање нормативних аката

-          Предлози за  усклађивање Статута са законском регулативом и потребама УЛУС-а

Предлози секција за измене и допуне  би потом били прослеђени правном заступнику УЛУС-а који би их правно- ваљано  дефинисао и као такви би Управном одбору били дати на усвајање.

Одлука Управног одбора: сва наведена нормативна акта доставити председницима Одбора секција који ће о њима  расправљати на својим састанцима а  предлоге за измене и допуне истих потребно је у писаном облику доставити Управном одбору до 15.12.2018. године

Предлози за измене и допуне нормативних аката предају се Секретаријату УЛУС-а за Статутарну комисију.

Свим члановима УЛУС-а нормативна акта ће бити доступна на увид у Секретаријату УЛУС-а радним данима од 11 до 14 часова.

 

 

                                                                                   УПРАВНИ ОДБОР УЛУС-а

 

 

 

 

Достављено:

·         Председнику  Надзорног одбора УЛУС-а

·         Председницима тела УЛУС-а

·         Председницима  Одбора вајарске, сликарске, графичке и секције проширених медија


Komentari (0)
Ostavi komentar

Ime i prezime

Komentar