paviljon cvijeta zuzuric

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА САМОСТАЛНЕ УМЕТНИКЕ

17 Jun 2019

Komentari (0)

Рок за подношење документације продужен је до 30.06.2019.

 

Термини за доношење документације су Уторак и Четвртак од 13 до 16 часова

Обавештење за самосталне уметнике у евиденцији УЛУС-а

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ПРОДУЖЕН ЈЕ ДО 30.06.2019.

ТЕРМИНИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ СУ

 УТОРАК И ЧЕТВРТАК ОД 13 ДО 16 ЧАСОВА.

Предмет: Испуњеност услова за статус самосталног уметника

На основу одредби садржаних у чл. 66.  Закона о култури „Лице које је стекло статус лица које самостално обавља уметничку или другу делатност у области културе брише се из евиденције на лични захтев. Лице из става 1. овог члана брише се из евиденције по службеној дужности кад надлежно репрезентативно удружење у култури које води евиденцију решењем утврди да то лице више не испуњава услове прописане у члану 61. став 1. овог закона.“ Управни одбор Удружења на својој седници одржаној  15.04.2019. године донео је одлуку о спровођењу поступка провере испуњености услова за статус самосталног уметника.

Прописани услови за стицање статуса лица које самостално обавлја уметничку или другу делатност у области културе су следећи:

1) да има пословну способност;

 2) да уметничку или другу делатност у области културе обавлја као једино или главно занимање, а није корисник пензије;

 3) да има дозволу (лиценцу) за обавлјање делатности, када је таква дозвола (лиценца) прописана;

 4) да му обавлјање делатности није забрањено правоснажном судском одлуком;

 5) да има пребивалиште у Републици Србији;

 6) да има решење о утврђивању статуса лица које самостално обавлја уметничку или другу делатност у области културе издато од репрезентативног уметничког удружења.

Лице које је уписано у евиденцију лица која самостално обавлјају уметничку или другу делатност у области културе, ослобађа се од обавезе доказивања испуњености услова из става 2. овог члана, када напуни 30 година стажа осигурања (мушкарци), односно 25 година стажа осигурања (жене).

 

Имајући у виду обавезе утврђене Законом о култури, у Удружењу се организује поступак провере испуњавања услова за статус самосталног уметника и то за лица која су већ стекла тај статус.  

Процедуру ће непосредно спроводити Kомисија формирана на предлог Управног одбора.

У утврђеним терминима самостални уметници долазе лично и подносе следећу документацију:

1.      Фотокопију личне карте – доказ о пребивалишту на територији Србије

2.      Доказ о уметничкој активности за период од претходне 4 године  (2015, 2016, 2017. и 2018. година), сагласно критеријумима и мерилима из Правилника о статусу

3.      Уверење о стицању статуса самосталног уметника

4.      Изјаву о испуњености услова за стицање статуса самосталног уметника (у прилогу)

5.      Потврду о плаћеним чланаринама.

Након обраде прикупљених доказа, Управни одбор утврђује списак лица која испуњавају услове да буду у евиденцији самосталних уметника УЛУС-а

 

У прилогу: Изјава о испуњености услова за стицање статуса самосталног уметника, Изводи из Правилника о критеријумима за остваривање права на уплату доприноса за здравствену заштиту, пензијско и инвалидско осигурање самосталних уметника.

 

За УЛУС

Проф. Лазовић Мирослав, председник УО

 


Komentari (0)
Ostavi komentar

Ime i prezime

Komentar