paviljon cvijeta zuzuric

ПРИЈАВА ЗА ПОРЕЗ НА ДОХОДАК ГРАЂАНА ЗА 2018. ППД-СУ

07 Februar 2019

Komentari (0)

 

ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ОБАВЕЗЕ ДОПРИНОСА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ ЗА САМОСТАЛНЕ УМЕТНИКЕ

Плаћање доприноса за самосталне уметнике утврђено је Законом о доприносима за обавезно социјално осигурање (Сл. гласник РС бр.84/2004, 61/2006 и 5/2009) Према одредбама овог Закона самостални уметници плаћају доприносе аконтационо у току године и коначну обавезу по истеку календарске године на основу решења Пореске управе.

Према члану 58а став 4 Закона : САМОСТАЛНИ УМЕТНИЦИ ПОДНОСЕ НАДЛЕЖНОЈ ОРГАНИЗАЦИОНОЈ ЈЕДИНИЦИ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ ПРИЈАВУ СА ПОДАЦИМА И ДОКАЗИМА О ОСТВАРЕНИМ ОПОРЕЗИВИМ ПРИХОДИМА НА КОЈЕ СЕ ПЛАЋА ПОРЕЗ НА ДОХОДАК ГРАÐАНА.

Према члану 58а став 5 Закона: Уз ПРИЈАВУ исказују и ОСНОВИЦУ за аконтацију доприноса за коју се опредељују за текућу годину. Препорука: треба заокружити најнижу основицу јер се из буџета плаћају аконтације по тој основици.

Према члану 58а став 6 Закона: пријаве се подносе НАЈКАСНИЈЕ ДО 15. 02. 2019. године за предходну годину.

Пореској управи се подноси:

-       Образац ППД-СУ,

-       извод из банке за предходну годину,

-       потврда уплатиоца уколико је уметник имао уплату ауторског хонорара

-       фотокопија личне карте

 

Образац ППД-СУ можете преузети  ОВДЕ