paviljon cvijeta zuzuric

VAŽNO SAOPŠTENJE ZA SAMOSTALNE UMETNIKE

21 Januar 2020

Komentari (0)

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА САМОСТАЛНЕ УМЕТНИКЕ
ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ОБАВЕЗЕ ДОПРИНОСА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ ЗА САМОСТАЛНЕ УМЕТНИКЕ


Плаћање доприноса за самосталне уметнике утврђено је Законом о доприносима за обавезно социјално осигурање (Сл. гласник РС бр.84/2004, 61/2006 и 5/2009) Према одредбама овог Закона самостални уметници плаћају доприносе аконтационо у току године и коначну обавезу по истеку календарске године на основу решења Пореске управе.
Према члану 58а став 4 Закона : САМОСТАЛНИ УМЕТНИЦИ ПОДНОСЕ НАДЛЕЖНОЈ ОРГАНИЗАЦИОНОЈ ЈЕДИНИЦИ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ ПРИЈАВУ СА ПОДАЦИМА И ДОКАЗИМА О ОСТВАРЕНИМ ОПОРЕЗИВИМ ПРИХОДИМА НА КОЈЕ СЕ ПЛАЋА ПОРЕЗ НА ДОХОДАК ГРАÐАНА.


Према члану 58а став 5 Закона: Уз ПРИЈАВУ исказују и ОСНОВИЦУ за аконтацију доприноса за коју се опредељују за текућу годину. Препорука: треба заокружити најнижу основицу јер се из буџета плаћају аконтације по тој основици.
Према члану 58а став 6 Закона: пријаве се подносе НАЈКАСНИЈЕ ДО 15. 02. 2020. године за предходну годину.
Пореској управи се подноси:
- Образац ППД-СУ,
- извод из банке за предходну годину,
- потврда уплатиоца уколико је уметник имао уплату ауторског хонорара
- фотокопија личне карте
Напомена:
- Образац ППД-СУ можете преузети са сајта УЛУС-а www.ulus.rs или у Секретаријату


- Копију Решења о коначном и аконтационом задужењу која поштом стиже на кућну адресу од Пореске управе којој је поднета пореска пријава обавезно доставити Секретаријату УЛУС-а


Komentari (0)
Ostavi komentar

Ime i prezime

Komentar