paviljon cvijeta zuzuric
KONKURSI

К О Н К У Р С за доделу атељеског простора

15 Mart 2018

 

На основу члана Статута УЛУС-а од , Управни Одбор на седници одржаној дана  14.03.2018. године:

 

р а с п и с у ј е

 

К О Н К У Р С

 

за доделу атељеског простора

 

 

На основу члана Статута УЛУС-а од , Управни Одбор на седници одржаној дана  14.03.2018. године:

 

р а с п и с у ј е

 

К О Н К У Р С

 

за доделу атељеског простора

 

I ПРЕДМЕТ КОНКУРСА

 

 

Предмет конкурса представља додела расположивог атељеског простора Удружења ликовних уметника Србије.

 

Јавни конкурс се објављује за доделу следећег простора :

Атеље који се налази у улици Богдана Жерајића број 32, стан 46 /поткровље/

 

 

II ПРАВО УЧЕШЋА

 

На конкурсу могу учествовати сви чланови УЛУС-а који немају решено атељеско питање.

Чланови морају имати измирене обавезе према удружењу у тренутку објаве конкурса.

 

 

 

III КРИТЕРИЈУМИ ЗА РАСПОДЕЛУ АТЕЉЕА

 

Мерила за утврђивање места на ранг-листи за доделу атељеа су:

 

 

l уметничка активност (изложбе, награде и уметнички статус);

l социјални положај кандидата (атељеско-стамбена ситуација);

l здравствено стање (кандидата или члана уже породице);

l рад и активности у УЛУС-у (у Управном одбору, Уметничком савету, или неком другом радном телу УЛУС-а)

l пребивалиште у Београду

l измирене обавезе према удружењу

l статус самостално уметника

 

 

 

IV РОКОВИ

 

Пријаве на конкурс подносе се у року од 8 дана од дана обjављивања Конкурса на огласној табли удружења, односно на интернет страници удружења  www.ulus.rs  од 16.03.2018. године до 24.03.2018.године.

 

Резултати конкурса  о расподели атељеа  биће објављени 15 дана од дана закључења  конкурса. Рок за жалбу је 8 дана од дана објављивања резултата .

 

V ДОКУМЕНТАЦИЈA

 

Учесник конкурса је обавезан да попуњен и оверен пријавни Образац 1 за учешће на конкурсу. Образац се преузима у секретаријату УЛУС-а. 

 

Учесник конкурса је обавезан да приложи и копије следећих докумената у једном примерку:

 

 

 

 

 

 

1. биографија са списком изложби;

2. уверење о имовном стању (издаје Пореска управа)

3. писана изјава донета под кривичном и материјалном одговорношћу да лице не поседује непокретности у свом власништву

Рангирање ће се обавити на основу Правилника о додели атељеа.

 

  

 

VI НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА

 

 

Пријаве пројеката слати на адресу: УЛУС ул. Мали Калемегдан бр.1, Београд, са назнаком: „За Конкурс за доделу атељеа”.

 

Пријаве које стигну ван прописаног рока или на погрешном обрасцу, неће бити разматране.

 

Додатне информациjе се могу добити радним данима од 10 до 12 часова на телефон:

+381 11 2621 585.

 

 

НАПОМЕНА: У атељеу који је предмет конкурса постоје неизмирене обавезе за комуналне услуге и утрошену електричну енергију. Такође на згради прокишњава и кров који је потребно санирати. Да би за преузео у коришћење атеље који је предмет овог конкурса, Корисник треба претходно да измири наведене обавезе у вези неизмирених рачуна и да изврши адаптацију простора.

 

Разгледање простора који је предмет овог конкурса може се извршити дана 19.03.2018. у 12 -13 часова.

 

 

                  За УО УЛУС

                                                        проф. Мирослав Лазовић, председник УО