paviljon cvijeta zuzuric
KONKURSI

KONKURS ZA IZBOR PROJEKATA U KULTURI KOJI ĆE SE FINANSIRATI I SUFINANSIRATI IZ BUDžETA GRADA BEOGRADA U 2016.

14 Decembar 2015

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA Sekretarijat za kulturu raspisuje javni KONKURS

Konkurs za izbor projekata u kulturi koji će se finansirati i sufinasirati iz budžeta Grada Beograda u 2016. godini

Na osnovu člana 2. Odluke o načinu, kriterijumima i merilima za izbor projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Grada Beograda („Službeni list grada Beograda”, br. 71/15)

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za kulturu

raspisuje javni

KONKURS
ZA IZBOR PROJEKATA U KULTURI KOJI ĆE SE FINANSIRATI I SUFINANSIRATI IZ BUDžETA GRADA BEOGRADA U 2016. GODINI
Konkurs se raspisuje za projekte u kulturi, za sledeće oblasti:
- bibliotečko-informacione delatnosti i knjiga i književnost,
- naučnoistraživačke i edukativne delatnosti u kulturi (stari naziv: „kulturno-obrazovna delatnost”),
- istraživanje, zaštita i korišćenje kulturnog nasleđa,
- muzika,
- ostala muzička, govorna, artistička i scenska izvođenja kulturnih programa (stari naziv: „amaterizam”),
- scensko stvaralaštvo i interpretacija,
- likovne i primenjene umetnosti, vizuelne umetnosti i arhitektura; digitalno stvaralaštvo i multimedija i umetnička fotografija,
- kinematografija i audio-vizuelno stvaralaštvo.
Pravo podnošenja prijave na konkurs imaju ustanove kulture čiji osnivač nije Grad Beograd, udruženja u kulturi, umetnici, kao i drugi subjekti u kulturi.

Podnosilac prijave koji nema status pravnog lica u prijavi dostavlja podatke o pravnom licu, sa sedištem na teritoriji grada Beograda, preko koga će se projekat realizovati.

Prijave se podnose na propisanom obrascu koji se može preuzeti sa internet strane Grada Beograda (www.beograd.rs) i portala e-uprave Republike Srbije (www.euprava.gov.rs).
Merila i kriterijumi za izbor projekata u kulturi koji će se finansirati i sufinansirati iz budžeta Grada Beograda propisani su Odlukom o načinu, kriterijumima i merilima za izbor projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Grada Beograda - Odluka je objavljena u „Službenom listu grada Beograda” br. 71/15 od 30. novembra 2015. godine, a može se preuzeti i sa internet strane Grada Beograda (www.beograd.rs).

Prijava treba da sadrži sledeće podatke: naziv projekta, oblast na koju se projekat odnosi, podatke o podnosiocu prijave, podatke o pravnom subjektu preko koga će se projekat realizovati i podatke o projektu. Jednom prijavom može se konkurisati samo za jednu oblast.
Rok za podnošenje prijava teče od dana objavljivanja u dnevnom javnom glasilu koje izlazi za teritoriju grada Beograda, zaključno sa 11. januarom 2016. godine. Prijave poslate poštom, moraju nositi žig sa datumom, najkasnije, 11. januar 2016. godine, ili biti predate do 15.30 na pisarnicu Gradske uprave, na Trgu Nikole Pašića br. 6.

Projekat koji je predmet prijave dostavlja se u tri primerka (po mogućstvu i u elektronskom obliku) na adresu: Gradska uprava grada Beograda - Sekretarijat za kulturu, Beograd, Pisarnica: Trg Nikole Pašića br. 6.

Neće se razmatrati prijave koje su dostavljene posle 11. januara 2016. godine, kao i prijave koje ne sadrže podatke predviđene u obrazcu prijave.
O izboru projekata po raspisanom konkursu odlučuju komisije koje obrazuje gradonačelnik Grada Beograda.
Sa izabranim podnosiocima projekata biće zaključeni ugovori o njihovom finansiranju, odnosno sufinansiranju.
Rezultati konkursa biće objavljeni na zvaničnoj internet strani Grada Beograda.