paviljon cvijeta zuzuric
KONKURSI

KONKURS ZA PRIJEM NOVIH NOVIH ČLANOVA U ULUS 2016.

14 Decembar 2015

П Р А В И Л Н И К О  ПРИЈЕМУ У ЧЛАНСТВО УДРУЖЕЊА ЛИКОВНИХ УМЕТНИКА СРБИЈЕ ЗА 2016.


П Р А В И Л Н И К
О ПРИЈЕМУ У ЧЛАНСТВО
УДРУЖЕЊА ЛИКОВНИХ УМЕТНИКА СРБИЈЕ
ЗА 2016.


Лицa којa желe да конкуришу у чланство Удружења ликовних уметника Србије
треба да испуне следеће услове:
- да су држављани Србије који се самостално, професионално и активно баве стваралачким радом у области ликовних уметности;
- да имају стално пребивалиште на територији Србије;
- завршен факултет ликовних или примењених уметности (одсек: сликарство, вајање, графика и нови медији) односно академију;
- кандидати који су завршили одговарајућу школу у иностранству морају да имају нострификовану диплому те школе;
- студенти не могу конкурисати у чланство;
- кандидати који немају одговарајућу школску спрему могу конкурисати за члана УЛУС-а ако су реализовали једну или учествовали на шест групних изложби у галеријама које имају уметнички савет.

Кандидати су обавезни да поднесу доказе, односно документацију о испуњавању наведених услова.


II

Кандидати за сликарску, вајарску и графичку секцију су дужни да поднесу:
-десет ликовних дела насталих ван школе зависно од области ликовних уметности којом се баве:
- сликари ДЕСЕТ СЛИКА
(по свом избору: уље, пастел, гваш, темпера, акварел)
- вајари ШЕСТ СКУЛПТУРА;
- графичари ДЕСЕТ ГРАФИКА;
- и сви по ДЕСЕТ ЦРТЕЖА.
-Кандидати могу поднети и допунски материјал о свом стваралаштву (фотографије, дијапозитиве, каталоге са изложби, ликовне критике и др.)
- Кандидати за секцију проширених медија дужни су да поднесу ДЕСЕТ РАДОВА који подразумевају: текст, фотографија, видео филм и друга техничка средства, односно начини њихове употребе, било посебнo или у комбинацији и то на два начина:
- Као средства представљања оствареног рада
- Као средства представљања пројекта рада
Под називом остварени рад и пројекат рада подразумевају се дела која припадају следећим врстама или њиховим комбинацијама:
- Процесуалним радовима (дела конституисана наглашавањем временског аспекта тј. променљивости облика за чије се грађење користе средства у распону од наведених медија, преко разноврсних материјала до људског тела);
- Поставкама (дела конституисана распоређивањем облика формираних средствима у распону од наведених медија преко разноврсних материјала до људског тела унутар природног, урбаног или ентеријерског простора);
- Амбијентима (дела конституисана реорганизовањем распореда или значења уочених облика, или квалитета укупности природног, урбаног, ентеријерског простора уз коришћење средстава у распону од наведених медија, преко разноврсних материјала, до људског тела).
- Кандидат је дужан да на одговарајући технички начин представи своје радове, односно да обезбеди потребна техничка помагала за презентацију.
- Kaндидат који презентује видео рад, перформанс или други рад који je презентован у форми видеа дужан је да га представи и у штапаној форми тј. да представи фрејмове из различитих секвенци (довољан је А4 формат).

СВИ КАНДИДАТИ, на основу наведеног, дужни су да приложе:

• 5.000,00 динара за трошкове пријема;
• Пријаву за конкурс (коју добијају у УЛУС-у);
• Личну карту или пријаву места боравка (на увид);
• За кандидате који су завршили ФЛУ, ФПУ, односно неку од академија уметности, оверен препис дипломе или уверење о завршеној школи;
• За кандидате који су завршили одговарајућу школу у иностранству нострификовану диплому;
• Молбу са краћом радном и уметничком биографијом на CD-у;
• CD са снимљеним радовима који се подносе на Конкурс у JPG у 300 dpi.

Молбе са радовима и прилозима примаће су у Уметничком павиљону "Цвијета Зузорић" 24, 25 и 26. децембра од 10 до 16 часова.
Радови се морају предати лично или преко овлашћеног лица представнику УЛУС-а одређеном за пријем.

Резултати конкурса биће објављени 4. јануара 2016. године на сајту УЛУС-а
Кандидати имају право жалбе Управном одбору у року од 2 дана од објављиваља резултата.
ОДЛУКУ О ПРИЈЕМУ ДОНОСИ УПРАВНИ ОДБОР УЛУС-а НА ПРЕДЛОГ УМЕТНИЧКОГ САВЕТА.

-Кандидати за пријем у чланство УЛУС-а обавезни су да преузму своје радове и прилоге 11. и 12. јануара 2016.
-За евентуална оштећења или нестанак непреузетих радова после 12. јануара 2016. УЛУС неће сносити никакву одговорност.
-По избору Уметничког савета од новопримљених чланова задржаће се до три рада за изложбу која ће бити отворена 14. јануара 2016. у 12. часова у Уметничком павиљону "Цвијета Зузорић".


За УЛУС
Душан Русалић, председник УО