paviljon cvijeta zuzuric
KONKURSI

КOНКУРС ЗА ТРИЈЕНАЛЕ ПРОШИРЕНИХ МЕДИЈА - РЕКОНЕКЦИЈА 2019 THE TRIENNIAL OF EXPANDED MEDIA, MULTIMEDIA ART, AND NEW MEDIA ART – “RECONNECTION” 2019

21 Novembar 2018

Конкурс је отворен до 8. Марта 2019.

 

ОТВАРАЊЕ ЈЕ 18. АПРИЛА 2019. У 19 ЧАСОВА У УП "ЦВИЈЕТА ЗУЗОРИЋ"

УЛУС и СЕКЦИЈА ПРОШИРЕНИХ МЕДИЈА
 
расписују конкурс за 
 
ТРИЈЕНАЛЕ ПРОШИРЕНИХ МЕДИЈА, МУЛТИМЕДИЈАЛНЕ УМЕТНОСТИ И 
УМЕТНОСТИ НОВИХ МЕДИЈА - “РЕКОНЕКЦИЈА” 2019.
 
Термин одржавања Тријенала:  од 18. априла до 13. маја 2019.г.
Тријенале проширених медија, мултимедијалне уметности и уметности нових медија је уметничка манифестација међународног карактера која има задатак да јавности представи нове тенденције на савременој уметничкој сцени у области проширених медија и интермедијалних уметничких облика. Тријенале је отворено за нове уметничке концепције, правце, покрете, методологије, примену информацијских и комуникацијских технологија у уметности и иновативне приступе уметности. 
Тријенале се одржава у Београду, у Уметничком Павиљону Цвијета Зузорић, као и другим просторима у Београду и Србији, у складу са техничким могућностима и презентационим концепцијама селектора. 
 
Право учешћа на Тријеналу имају, осим чланова УЛУС-а, сви ствараоци који задовољавају уметничке и професионалне критеријуме без обзира на доб, етничку, расну, религијску, социјалну и другу припадност.
Основна тема манифестације (РЕКОНЕКЦИЈА) се концептуално и организационо реализује кроз седам, међусобно и са њом, корелативних програмских целина - (под)тема (експлцираних у Пропозицијама конкурса од стране селектора).
Пријављивање: 
Сваки уметник/уметница или уметничка група може да конкурише са више радова у највише две теме, а селекцијом радова може бити представљен/представљена са највише 4, односно, 2 рада по теми.  Предложени радови морају бити описани текстом и фотографијама, а у свом домену и видео записом, звучним записом или на други начин, тако да се верно прикажу његове особине, димензије и садржај.
Партиципација: 
Партиципацију плаћају само уметници чији су радови одабрани за излагање у току Тријенала. 
 
Конкурс је отворен до 8 марта 2019.
 
 
 
 
ULUS – THE ASSOCIATION OF VISUAL ARTISTS OF SERBIA
AND THE SECTION OF EXPANDED MEDIA
hereby, announce the Open Competition related to
THE TRIENNIAL OF EXPANDED MEDIA, MULTIMEDIA ART,
AND NEW MEDIA ART – “RECONNECTION” 2019
The Triennial of Expanded Media, Multimedia Art, and New Media Art is an artistic manifestation
that is international in character, which has the task of presenting to the public new tendencies on the
contemporary art scenes in the fields of expanded media and intermedia artistic forms. The Triennial is
open to new artistic conceptions, directions, movements, methodologies, as well as the application of
information and communications technology in art and innovative approaches to art in general.
The Triennial will be held in the Art Pavilion “Cvijeta Zuzoric”, as well as in other spaces in Belgrade
and Serbia, in accordance with the technical and presentational conceptions of its selectors.
Eligible to participate at the Triennial, apart from members of ULUS, are all creative persons that meet
the required artistic and professional criteria, regardless of their age, ethnic, racial, religious, social or
other origins.
The basic theme of the manifestation (RECONNECTION) is realized conceptually and organizationwise
trough seven interconnected correlative program wholes – (sub)-topics (explained in greater
detail in the Propositions of the Competition by the Selectors).
Application procedure:
Each artist or artistic group may compete with a number of works in two themes maximum, and
within the selection of works may be represented with 4 works maximum, i.e., 2 works per Theme.
The proposed works must be described with a text and photographs, and in their respected domains
with a video recording, audio recording, or other manner so that their main characteristics would be
presented verily, along with its dimensions and content.
Participation:
The Participation Fee is to be paid for only by the artists whose works have been selected for exhibition
at the Triennial.
The Competition is open until March 8, 2019
The Triennial will be held from April 18 – May 13, 2019
 

Детаљно: Пропозиције Тријенала - ОВДЕ

 

 

Details: Regulations of the Triennial - HERE

 

Пријавни формулар - ОВДЕ

 

Entry Form: HERE

 

Announcement Triennial: HERE