paviljon cvijeta zuzuric
KONKURSI

ПРИЈЕМ У ЧЛАНСТВО УДРУЖЕЊА ЛИКОВНИХ УМЕТНИКА СРБИЈЕ

21 Novembar 2016

УДРУЖЕЊЕ ЛИКОВНИХ УМЕТНИКА СРБИЈЕ
расписује конкурс за

ПРИЈЕМ У ЧЛАНСТВО УДРУЖЕЊА ЛИКОВНИХ УМЕТНИКА СРБИЈЕ

УДРУЖЕЊЕ ЛИКОВНИХ УМЕТНИКА СРБИЈЕ
расписује конкурс за

ПРИЈЕМ У ЧЛАНСТВО УДРУЖЕЊА ЛИКОВНИХ УМЕТНИКА СРБИЈЕ

Услови конкурса одређени су према ПРАВИЛНИКУ о пријему у чланство УЛУС-а.
Конкурсни материјал примаће су у Уметничком павиљону "Цвијета Зузорић" 8, 9. и 10. децембра 2016. од 10 до 16 часова. 
Сви детаљи о конкурсу налазе се у прилогу.

П Р А В И Л Н И К
О ПРИЈЕМУ У ЧЛАНСТВО
УДРУЖЕЊА ЛИКОВНИХ УМЕТНИКА СРБИЈЕ
ЗА 2017.

I

Лицa којa желe да конкуришу у чланство Удружења ликовних уметника Србије требало би да испуне следеће услове:

• да су држављани Србије који се самостално, професионално и активно баве стваралачким радом у области ликовних уметности;
• да имају стално пребивалиште на територији Србије;
• завршен факултет ликовних или примењених уметности (одсек: сликарство, вајање, графика и нови медији), односно академију;
• кандидати који су завршили одговарајућу школу у иностранству морају да имају нострификовану диплому те школе; 
• студенти не могу конкурисати у чланство;
• кандидати који немају одговарајућу школску спрему могу конкурисати за члана УЛУС-а ако су реализовали једну или учествовали на шест групних изложби у галеријама које имају уметнички савет;

Кандидати су обавезни да поднесу доказе, односно документацију о испуњавању наведених услова.


II

Кандидати за сликарску, вајарску и графичку секцију дужни су да поднесу:

• десет ликовних дела насталих ван школе зависно од области ликовних уметности којом се баве;
• сликари ДЕСЕТ СЛИКА (по свом избору: уље, пастел, гваш, темпера, акварел, цртеж...); 
• вајари ШЕСТ СКУЛПТУРА; 
• графичари ДЕСЕТ ГРАФИКА; 
• и сви по ДЕСЕТ ЦРТЕЖА.

• Кандидати могу поднети и допунски материјал о свом стваралаштву (фотографије, дијапозитиве, каталоге са изложби, ликовне критике и др.)

• Кандидати за секцију проширених медија дужни су да поднесу ДЕСЕТ РАДОВА који подразумевају: текст, фотографије, видео филм и друга техничка средства, односно начини њихове употребе, било посебнo или у комбинацији и то на два начина:

 Као средства представљања оствареног рада
 Као средства представљања пројекта рада

Под називом остварени рад и пројекат рада подразумевају се дела која припадају следећим врстама или њиховим комбинацијама:

• Процесуалним радовима (дела конституисана наглашавањем временског аспекта тј. променљивости облика за чије се грађење користе средства у распону од наведених медија, преко разноврсних материјала до људског тела);
• Поставкама (дела конституисана распоређивањем облика формираних средствима у распону од наведених медија преко разноврсних материјала до људског тела унутар природног, урбаног или ентеријерског простора); 
• Амбијентима (дела конституисана реорганизовањем распореда или значења уочених облика, или квалитета укупности природног, урбаног, ентеријерског простора уз коришћење средстава у распону од наведених медија, преко разноврсних материјала, до људског тела);

Кандидат је дужан да на одговарајући технички начин представи своје радове, односно да обезбеди потребна техничка помагала за презентацију.

Kaндидат који презентује видео рад, перформанс или други рад који je презентован у форми видеа дужан је да га представи и у штампаној форми тј. да представи фрејмове из различитих секвенци (довољан је А4 формат).

СВИ КАНДИДАТИ, на основу наведеног, дужни су да поднесу:

• 5.000,00 динара за трошкове пријема;
• Пријаву за конкурс (коју добијају у УЛУС-у);
• Личну карту или пријаву места боравка (на увид); 
• За кандидате који су завршили ФЛУ, ФПУ, односно неку од академија уметности, оверен препис дипломе или уверење о завршеној школи;
• За кандидате који су завршили одговарајућу школу у иностранству нострификовану диплому;
• Молбу са краћом радном и уметничком биографијом на CD-у;
• CD са снимљеним радовима који се подносе на Конкурс у JPG формату 300 dpi.

Молбе са радовима и прилозима примаће су у Уметничком павиљону "Цвијета Зузорић" 8, 9. и 10. децембра 2016. од 10 до 16 часова.

Радови се морају предати лично или преко овлашћеног лица представнику УЛУС-а одређеном за пријем.

Резултати конкурса биће објављени 19.12.2016. године на сајту УЛУС-а.

Кандидати имају право жалбе Управном одбору у року од 2 дана од објављивања резултата.

ОДЛУКУ О ПРИЈЕМУ ДОНОСИ УПРАВНИ ОДБОР УЛУС-а НА ПРЕДЛОГ УМЕТНИЧКОГ САВЕТА.

• Кандидати за пријем у чланство УЛУС-а обавезни су да преузму своје радове и прилоге 26. и 27. децембра 2016. године;
• За евентуална оштећења или нестанак непреузетих радова после 27. децембра 2016. године, УЛУС неће сносити никакву одговорност;
• По избору Уметничког савета од новопримљених чланова задржаће се до три рада за изложбу која ће бити отворена 26. јануара 2017. године у 12 часова у Уметничком павиљону "Цвијета Зузорић";

Председник Управног одбора УЛУС-а

Душан Русалић