paviljon cvijeta zuzuric
PROLEĆNA IZLOŽBA 2016.- KONKURS
Prošao konkurs
KONKURSI

PROLEĆNA IZLOŽBA 2016.- KONKURS

26 Mart 2016

Radovi, prijavni formular i CD dostavljaju se dana 31. mart, 01.i 02. april 2016. od 11 do 17 časova, lično ili putem pošte.

ПРАВИЛНИК И ПОСЛОВНИК ПРОЛЕЋНЕ ИЗЛОЖБЕ УЛУС-А

I –Уводне напомене

Члан 1.

Организатор Пролећне изложбе (у даљем тексту:изложба) је Удружење ликовних уметника Србије ( у даљем тексту:организатор).

 

Члан 2.
Отварање изложбе је заказано за четвртак, 28.април 2016. У Уметничком павиљону „Цвијета Зузорић“, Београд, Мали Калемегдан 1
 

II-Услово учешћа

Члан 3.
Аутори који нису чланови УЛУС-а плаћају котизацију у износу 2.000,00 дин. Чланови УЛУС-а подносе потврду да су

редовно измирили чланарину и плаћају котизацију у износу од 1.000,00 динара.

 

Члан 4.
Уплату котизације извршити у Рачуноводству УЛУС-а у време предаје радова
или на рачун бр.355-1029312-90
Корисник: Удружење ликовних уметника Србије
Сврха плаћања: Котизација за Пролећну изложбу
Котизација се не враћа.

 

Члан 5.
Конкурс је отворен за све ликовне и визуелне уметнике са територије Републике Србије : сликаре,вајаре, графичаре и уметнике из области проширених медија.
Уметници задржавају потпуну слободу избора технике.
За излагање ће бити прихваћени само радови које Уметнички савет УЛУС-а (Селeкциона комисија) буде вредновала као дела уметничког домета.
Уметници могу конкурисати са највише два рада, галеријског формата, настала у последње две године.

Члан 6.
Сви радови морају бити опремљени за излагање осим фотографија и графике. На полеђини рада обавезно налепити налепницу организатора. Скулптуре треба да буду изведене у трајном материјалу.
 

III-Пријаве на конкурс и контакт

Члан 7.
Пријаве на конкурс, уз пратећу документацију, подносе се на формуларима који се могу добити од организатора, електронском поштом или са сајта: www.ulus.rs Организатор признаје и фотокопиран формулар. Приликом подношења радова обавезно је доставити на ЦД-у фотографију радова и то: 2000px краћа страна и 300 dpi резолуција, CMYK колор режим.

 

Члан 8.
Пријавни формулар попунити читко, штампаним словима са свим траженим подацима.Подаци из пријавног формулара биће употребљени за каталог као и достављена биографија и фотографија рада у електронској форми. О евентуалној промени адресе обавезно обавестите организатора.

 

Члан 9.
Радови, пријавни формулар и ЦД достављају се дана 31 март, 01.и 02. април 2016. од 11 до 17 часова, ,лично или путем поште на адресу:
УЛУС, 11000 Београд, Мали Калемегдан 1 - Пролећна изложба

 

Члан 10.
Трошкове доставе и враћања радова сносе уметници.

 

IV – Селекција радова

Члан 11.
Селекцију радова извршиће Уметнички савет УЛУС-а

 

Члан 12.
Резултати жирирања биће постављени на сајту УЛУС-А до 8. априла 2016. Аутори чији радови нису прошли селекцију дужни да преузму радове од 8. до 15. априла 2016. После тог рока УЛУС ће наплаћивати лежарину .

 

Члан 12.
Изложба ће бити одржана од 28. априла до 19. маја 2016.
Рок за преузимање радова је 20.мај2016.
После тог рока УЛУС ће наплаћивати лежарину


Члан 13.
Организатор ће објавити каталог у боји са основним биографским каталошким подацима једном репродукцијом сваког рада
Аутори се одричу права накнаде за репродуковање рада у каталогу, као и за пропаганду изложбе.
Сваки излагач добиће један каталог без надокнаде.

 

V – Осигурање радова

Члан 14.
Организатор не сноси одговорност за оштећење радова у транспорту.Записник о евентуалном оштећењу радова у транспорту биће одмах достављен аутору.

 

Члан 15.
Организатор сноси одговорност за радове од тренутка преузимања до тренутка преузимања од стране аутора. Радови се неће враћати Поштом. Аутори чији радови, евентуално, буду оштећени кривицом организатора биће обештећени у износу утврђеном од стране Уметничког савета.
Уколико рад нестане кривицом организатора, биће обештећен у вредности утврђеној договором између аутора и организатора.
 

VII – Награде

Члан 16.
На Пролећној изложби додељују се традиционалне годишње награде: Златна палета- за сликарство; Златна игла- за графику; Златно длето-за скулптуру и Награду за област проширених медија.
Жири ће доделити све награде уколико има више аутора у областима за које се награде додељују.
Жири за награде има пет чланова: два члана Уметничког савета, два члана Управног одбора и једног члана AICA- ликовног критичара.
Организатор не додељује новчане награде али додељује дипломе и плакете.
На Пролећној изложби могу се доделити и награде појединаца и установа у договору са Управним одбором УЛУС-а.

 

VIII - Завршне одредбе

Члан 17.
Изложба неће бити организована искључиво у случају ванредних околности.

 

Члан 18.
Потписивањем пријавног формулара, аутори прихватају све наведене одредбе Правилника и пословника: ПРОЛЕЋНЕ ИЗЛОЖНЕ УЛУС-А

Председник Уметничког савета УЛУС-а

 

 

ППИЈАВНИ ЛИСТ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ: ПРИЈАВА