paviljon cvijeta zuzuric
KONKURSI

Тријенале проширених уметничких медија 2016

20 Septembar 2016

Тријенале проширених уметничких медија 2016

МеђународноТријеналепроширенихуметничкихмедија, саподнасловом “проширенимедији - проширенивидици” санеколикопонуђенихтемабићеодржанокрајем 2016. и почетком 2017. године у Београду, у Уметничкомпавиљону “ЦвијетаЗузорић” и јошнекималтернативнимпросторима.

Конкурс за учешће отворен је за све уметнике до 14. новембра 2016.

Жирирање је током новембра.

Резултатиконкурса: 1. децембар.

 

Времеодржавања: 15. децембар 2016. - 15. јануар 2017. 

 

 

Уметницисепријављујунаједнуилидвеодпонуђенихтема:

A.                 ЖЕНСКА УМЕТНИЧКА ПРАВА (Маја Бегановић)

B.                 ИЗ ГРАДСКОГ РАСПОНА  (Никола Шуица)
             (Уметничкитраговиградскогнаслеђа)

C.                 ОБРОЈАНИ СВЕТ  (Марица Радојчић)

D.                 СЕОБЕ: СТВАРНЕ и / или ВИРТУАЛНЕ?  (Марица Радојчић)

E.                  ПРЕМОТАВАЊЕ ФОКУСА (Ненад Глишић)

 

О темамавидети у прилогу:Концепт и темеТријеналапроширенихуметничкихмедија 2016.

Наконкурссемогупослатидо 2 рада.

Засвакиодрадованеопходноједоставитиследећудокументацију:


ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

 

НАЗИВ РАДА

 

ТЕМА

Засвакиодрадованавеститемунакојусепријављује

А,B,C,Dили Е

ВРСТА РАДА

Слика, цртеж, графика, инсталација, интерактиванрад, мрежнирад, игра, перформанс, видео … и слично

ТЕХНИЧКИ ОПИС РАДА

Детаљантехничкиописизгледа И настанкарада.

Задигиталнерадовенавестикојесусвесправекоришћене (рачунар, штампач, скенер, цртаћатабла и слично…).

СОФТВЕРИ

Задигиталнерадовенавестисвесофтверекоришћенепристварањурада

ТРАЈАЊЕ

Завидеорадове, перформансе…

ГОДИНА НАСТАНКА

 

ВЕЛИЧИНА

Подробназаинсталације и просторнепоставке

ОПРЕМА

Навестинеопходнуопремузапоставкуилиизвођењерада

КРАЋА УМЕТНИЧКА БИОГРАФИЈА

2500 карактера

КОНЦЕПТ РАДА

2500 карактера

ФОТОГРАФИЈЕ  и/или ВИДЕО КЛИП

По 3 фотографије  засвакипријављенирад у jpgформат/300 dpi,

Видеоклипови у скраћенојверзијидо 2 минута

ВИДЕО ПРЕЗЕНТАЦИЈА

Највише 2 минута

ДОКАЗ О УПЛАЋЕНОЈ КОТИЗАЦИЈИ

2.000 динаразадомаће и 30 евразастранеуметнике

 

Пријаветребаслати е-мejломнаадресу: pumtri2016@gmail.com

Наконкурссешаљесамогоренаведенадокументација.

Котизацијаизноси 2.000 динаразадомаће и 30 евразастранеуметнике.

Уплату у динаримаизвршитилично у седишту УЛУС-а илинатекућирачун: 355 ­1029312 ­ 90.

Корисник: УдружењеликовнихуметникаСрбије.

Сврхаплаћања: КотизацијазаТријенале ПУМ 2016.

 

Застранеуметникеприложенојеупутствозаплаћање(Payment Instruction for Foreign Artists).

 

 

У ПРИЛОГУ

Концепт и темеТријеналапроширенихуметничкихмедија 2016

Open Call for the Expanded Media Art Triennial 2016

Concept and Themes of the Expanded Media Art Triennial 2016

Payment Instruction for Foreign Artists

Koncept&Теme - dodatna tema

Teme FOCUS REWIND - Nenad Glisic