paviljon cvijeta zuzuric

UDRUŽENjE LIKOVNIH UMETNIKA U BEOGRADUOSNIVANjE I POČETAK RADA
1919-1920.

 

Zapisnik

 

Prvi sastanak likovnih umetnika : slikara i vajara održan u Beogradu 15. Novembra 1919. godine u saliDruge beogradske gimnazije a po prethodnom sporazumu sledećih umetnika:g.g.Uroša Predića, Đoke Jovanovića, Simeona Roksandića, Milana A. Milovanovića, Branka popovića, Paška Vučetića, Ljubomira Ivanovića, Bete R. Vukanovićke, Ane V. Marinkovićke, Stevana Milosavljevića, Koste Miličevića, Golubovića, Dragoljuba Pavlovića, Borivoja Stefanovića, Momčila Živanovića, Veljka Stanojevića, Živorada Atanasijevića, Ilije Šobajića, Mihaila Milovanovića, Arambašića, Lazarevićeve, Cvetkovićeve, Čađevićeve i Vlad. Becić.
Na istoj sedniciizabranajeuprava:g.g. za predsednika, slikarUrošPredić,zap.predsednika, slikarBranko Popović, za sekretara , slikar Milan A. Milovanović, za blagajnika, vajar Simeon Roksandić a za upravni odbor, Beta R. Vukanovićka, Vladimir Becić, Momčilo Živanović, Ljubomir Ivanović, i Mijailo Milovanović, slikari.
D ruštvo će se zvati: Udruženje likovnih umetnika.
Na istoj sednici doneta je odluka da se uputi poziv svima jugoslovenskim umetnicima u zemlji, te da se izvrši opšta organizacija.

 

15. novembar 1919.                                                                                                Udruženja likovnih umetnika   

    U Beogradu.                                                                                                      g. Sekretar,  M.A. Milovanović


Ovaj dokument, pisan krupnim rukopisom slikara Milana M. Milovanovića na jednom tabaku kancelarijske karirane hartije, označava početak Udruženja likovnih umetnika u Beogradu.
Glavna pitanja kojima se novoosnovano Udruženje u prvoj godini svoga rada, 1919-1920., bavilo bila su: donošenje godišnjih programa rada u pravila Udruženja, stvaranje umetničkog saveta pri Ministarstvu prosvete i stvaranje opšte organizacije jugolovenskih umetnika za celu teritoriju države SHS.
Udruženje nije počelo svoj rad na osnovu već dogovorenih i formulisanih pravila koja se na osnivačkoj skupštini usvajaju, već se izradi programa i pravila pristupilo tek po osnivanju Udruženja.
U toku ovog rada koji je trajao dva meseca Udruženju je pristupilo još šest umetnika: slikari Moše Pijade, Jovanka Marković, Dragomir Glišić, Milica Milivojević, Marko Murat i Sibe Miličić- tako da je Udruženje u momentu usvajanja pravila imalo trideset članova.

 

 

Priredila: Natalija Cerović, viši kustos