paviljon cvijeta zuzuric

ZAPISNIK
SA SASTANKA SEKCIJE PROŠIRENI MEDIJI


Održanog 23.12.2015. u 18:00 u paviljonu Cvijeta Zuzorić
Prisutno: 11 članova + predsednik ULUS‐a
Sastanak vodio: Vladeta Stojić, predsednik
Zapisnik vodila: Maja Beganović, član
Predvidjene tačke dnevnog reda:
1. Formiranje radnih tela Sekcije
2. Predstojeći Trijenale PM 2016.
3. Pripreme za predstojeću Skupštinu ULUS‐a
4. Inicijative: akcenat je na podsticanju mladjih članova u njihovom radu u sekciji.
Usledilo je: usaglašavanje članova u novom sazivu Sekcije, pokrenuta su pitanja oko (de)blokade zdravstvenog
osiguranja, kao i učešće predsednika ULUS‐a D. Rusalića u diskusijama.
Dajemo sažet pregled tema sastanka. Akcenat je bio na problemima sa zdravstvenim osiguranjem
‐ Uputiti inicijativu UO da se potencira regulisanje problema za PIO i da se zamrznu dugovanja samostalaca do
pronalaženja rešenja, odnosno reaktivira neophodna zdravstvena zaštita.
‐ Podržati napore KOO svih umetničkih udruženja
‐ D. Rusalić ističe: 2500 umetnika ULUS‐a je naš „pečat“.
‐ D. Rusalić pročitao Pismo sa kojim je nastupio u Ministarstvu kulture sa sastanka KOO i predstavnika Ministarstva
kulture i predstavnika fondova i kancelarija povezanih sa ovom problematikom.
‐ Dat je predlog da što veći broj umetnika pred Centralnim zatvorom izvede javni performans pod nazivom
„Uhapsite nas da ne plaćamo kaznu“
‐ Naglašeno je da se 600 samostalaca nalazi u velikom problemu.
U nastavku:
‐ Podsticati uključivanje mladjih članova u rad Sekcije
‐ Da kolege daju predloge i nicijative o umetničkom razvoju Sekcije, odnosno osmisliti projekte koji podstiču i
dokazuju vrednosti naše (specifične) delatnosti
‐ Pratiti konkurse Sekretarijata za kulturu i ostalih, posebno medjunarodnih fondova.
‐ Inicijativa: pokretanje menadžmenta u Sekciji / ULUS‐u za rad na projektima. Primedba: nema novca za tu
funkciju u Udruženju
‐ Inicirati Savetodavni odbor van ULUS‐a koji bi nalazio raznovrsna rešenja u korist umetnika i samog Udruženja
‐ Predložiti u prostoru Galerije ULUS: održavanje okruglih stolova i diskusija na temu: šta su Prošireni mediji,
odnosno umetnost više medija i sl.
‐ Radomir Stančić prihvata mogućnost organizovanja prezentacija umetnika Sekcije
Predsednik Rusalić podržava navedene inicijative

TRIJENALE PM 2016.
‐ Miodrag Stajčić se izjasnio da će, kao i do sada, sa tehničkim resursima sponzorisati Trijenale PM
‐ Predsednik Rusalić: otvoriti u okviru ULUS‐a poseban žiro‐račun PM
‐ Zvanični termin za otvaranje Trijenala je pomeren sa avgusta 2016. na početak decembra 2016.
‐ Informacija od D. Rusalića: ULUS inače konkuriše za Trijenale PM, u okviru redovnog programa, za konkurs Gr.
sekr. za kulturu do 11.01.2016.
‐ Potraživati sredstva kao nadoknadu za rad Odbora trijenala i saradnika u užem timu
‐ Inovirati Pravilnik Trijenala
‐ Pratiti konkurse raznih fondacija i konkurisati za sredstva kod Višegrad fondacije (konkurs dva puta godišnje)
‐ Predsednik Rusalić obećao izradu kataloga od sredstava ULUS‐a
‐ Maja Beganović izabrana za organizatora Ttrijenala i dobila punu podršku i pomoć kolegijuma ukoliko zatreba.
Predložiće razradu teme, prezentaciju
‐ Otvoriti E‐mail Trijenala
Presednik UO Rusalić je izjavio: Skupština ULUS‐a je predvidjena za kraj januara 2016.
‐ Shodno tome, na narednom sastanku Sekcije treba da se izaberu kolege za organe i tela za predstojeći mandat.
‐ Pročitati pravilnike ULUS‐a i dostaviti primedbe
‐ Još jednom je naglašeno da se aktivno učestvuje u radu Sekcije.
Sastanak završen u 20:00
Predsednik Odbora sekcije PM
Vladeta Stojić